Zebranie

Nr aktu: 
2008
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 14 Kwiecień, 2008

Szczecin, 26.06.2007r. 
PROTOKÓŁ NR 1 
Z ZEBRANIA RADNYCH RADY OSIEDLA DĄBIE 

Zebranie Radnych Rady Osiedla Dąbie otworzyła pani Alina Kordowska i zapro¬ponowała następujący porządek obrad: 
1. Stwierdzenie quorum. 
2. Wybór Komisji Rewizyjnej RO Dąbie 
3. Ustalenie ilości Komisji stałych działających przy RO Dąbie, wybór członków oraz przewodniczących. 
4. Przedstawienie planu rzeczowo – finansowego na rok 2007. 
5. Podjęcie uchwały 1/1/07 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wyrobienie pieczątek: 
- Przewodniczący RO Dąbie 
- Wiceprzewodniczący RO Dąbie 
- Sekretarz RO Dąbie 
- Skarbnik RO Dąbie 
6. Podjęcie uchwały 2/1/07 w sprawie pokrycia kosztów zakupu poczęstunku na spotkanie w Klubie Delta 
Ustalenie terminów zebrań 
- plenarne RO Dąbie w drugi wtorek każdego miesiąca, 
- posiedzenie zarządu RO Dąbie w czwarty wtorek każdego miesiąca; 
- godziny posiedzeń (bez zmian godz. 18.00) 
7. Ustalenie dyżurów 
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków mieszkańców 
9. Wolne wnioski 
10. Zakończenie 

Ad 1. 
W zebraniu wzięło udział 11 Radnych. Program zebrania przyjęto jednogłośnie. 
Ad 2. 
Radny Waldemar Kapella zaproponował Leszka Bochnackiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Mirosława Góreckiego na członka Komisji Rewizyjnej. Swoją kandydaturę zgłosił Piotr Biernacki. (protokół w załączeniu) 
Komisja Skrutacyjna w składzie: Waldemar Kapella oraz Witold Cichosz przeprowadziła tajne głosowanie w wyniku którego przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Leszek Bochnacki, na którego zagłosowało 10 radnych. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Bochnacki zaproponował na członków Komisji Rewizyjnej: 
Witolda Cichosza oraz Stanisława Wysockiego (11/0/0) 
Ad 3. 
Przewodnicząca RO Dąbie pani Alina Kordowska zaproponowała dwie stałe komisje działające przy RO Dąbie: 
1. Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Komunalną i Ochrony Środowiska 
2. Komisję Kulturalno – Oświatową i Zdrowia 
Pani Alina Kordowska przedstawiła radnym zakres prac poszczególnych komisji. Radni głosami 11/0/0 pozytywnie zaopiniowali propozycję pani Aliny Kordowskiej. 
W skład Komisji Bezpieczeństwa weszli: 
Przewodniczący komisji – Piotr Biernacki 
Wiceprzewodniczący - Leszek Bochnacki 
Członkowie – Czesław Bednarek 
Stanisław Wysocki 
Mirosław Górecki 
Janusz Czurłowski 
Ryszard Bojek 
Waldemar Kapella 
W skład Komisji Kulturalnej weszli: 
Przewodnicząca - Irena Śliwińska 
Członkowie - Witold Cichosz 
Tomasz Jaskólski 
Alina Kordowska 
Wioleta Niedostatkiewicz 
Elżbieta Bardin 
Iwona Pater 
Ad. 4. 
Przewodnicząca RO Dąbie pani Alina Kordowska przedstawiła Plan Rzeczowo – Finansowy za rok 2007. Pozostało 11 758 złotych. 
Radny Waldemar Kapella zaproponował zorganizowanie Wigilii dla Samotnych ale na mniejszą kwotę niż zostało to zaplanowane. Uważa, że należy wyposażyć w sprzęt RO Dąbie. Należy zakupić nowe meble oraz lodówkę i mikrofalówkę. 
Radny Leszek Bochnacki namawiał radnych do urządzenia zaplecza rady z uwagi na charakter pracy. 
Radny Waldemar Kapella zaproponował na zorganizowanie Wigilii 700 zł. Wniosek zaopiniowano pozytywnie (11/0/0). 
500 zł przeniesiono na utrzymanie biura rady. 
Radny Piotr Biernacki zaproponował zajęcie się zakupem lodówki, mikrofalówki oraz szafkami kuchennymi. Na zebraniu w lipcu przedstawi plan działania. 
Ad 5. 
Radni głosami 10/0/1 podjęli Uchwałę 1/1/07 dotyczącą przeznaczenia kwoty 120 zł na zakup pieczątek dla Zarządu Rady Osiedla Dąbie. 
Ad 6. 
Radni głosami 11/0/0 podjęli Uchwałę 2/1/07 dotyczącą pokrycia kosztów poczęstunku na zebraniu radnych z mieszkańcami i przedstawicielami ZDiTM. 
Ad 7. 
Radni ustalili terminy spotkań oraz plan dyżurów radnych RO Dąbia. Ustalili, że w miesiącu sierpniu 2007r. planuje się przerwę wakacyjną. Następne zebranie ustalono na 11 września 2007r. 
Ad 8. 
1. Wniosek Hydro-Mex Marend S.C. w sprawie dzierżawy działki przy ulicy Wiosennej. Wniosek do rozpatrzenia na miejscu przez radnego Piotra Biernackiego. 
Ad 9. 
Radny Waldemar Kapella stwierdził, że Dąbie zostało „rozkopane” i należałoby „coś zrobić z ruchem drogowym i jego uciążliwością na terenie naszego osiedla”. Uważa, że trzeba zorganizować zebranie, na które należy zaprosić: 
- Komisję Bezpieczeństwa 
- ZDiTM (A.Grabca) 
- Policję i Wydział Ruchu Drogowego 
- Straż Miejską 
- WGKiOŚ 
- Wykonawcę robót kanalizacyjnych 
- Wojewodę oraz Prezydenta pana Chochulskiego 
Radny Piotr Biernacki zaproponował zebranie KB, na którym określi się zakres tematów, przede wszystkim – jak zorganizować ruch na terenie osiedla przed zbliżającym się zlotem żaglowców w Szczecinie. 
Radni ustalili termin spotkania na 10 lipca 2007r w Klubie Delta w Szczecinie Dąbiu. 
Ad 10. 
Na tym zebranie Rady Osiedla zakończono. 
Protokołowała: Wioleta Niedostatkiewicz

Przewodnicząca Rady Osiedla Dąbie Alina Kordowska