Plany zagospodarowania przestrzennego osiedla

Osiedle Dąbie, ze względu na swoją powierzchnię i różnorodność funkcji oraz odległości i sposób skomunikowania z resztą miasta pełni rolę samodzielnego organizmu miejskiego. W ramach istniejącej i planowanej różnorodności funkcji można jednak wskazać podstawowe kierunki rozwoju i przekształceń przestrzennych, a mianowicie:

  1. Na obszarach przywodnych i objęte granicami NATURY 2000 rozwijane będą przede wszystkim funkcje związane z turystyką i rekreacją oraz obsługą ruchu turystycznego i w części związane z rybactwem śródlądowym,
  2. Lotnisko zachowuje swoje podstawowe funkcje z dopuszczeniem lokowania na jego obrzeżach działalności gospodarczej o charakterze ponadlokalnym lub powiązanej z rozwojem sportu i rekreacji, w tym sportu kwalifikowanego,
  3. Teren tzw. Starego Dąbia poddawany będzie rewitalizacji, przy zachowaniu założeń urbanistycznych i wartości architektonicznych,
  4. Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z przewagą jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności podlegać będą wysyceniu, z powstawaniem w ich granicach usług związanych głównie z obsługą mieszkańców osiedla, przewiduje się także utrzymanie i tworzenie lokalnych centrów usługowych,
  5. Ochronie podlegają cieki wodne i tworzone przez nie korytarze ekologiczne, a dopuszczone zagospodarowanie musi uwzględniać zasady postępowania przyjęte dla Systemu Zieleni Miejskiej, w planowaniu uwzględnia się konieczną równowagę pomiędzy intensywnością zabudowy, a udziałem terenów otwartych, w tym terenów zieleni urządzonej,
  6. Tereny przemysłu i składów zachowują swoje dotychczasowe funkcje z możliwością ich dalszych przekształceń i wprowadzania nowych rodzajów działalności, o uciążliwości mieszczącej się w granicach tych terenów.